Waikato Home Waikato Home  >  The Institute of Professional Learning: Te Whai Toi Tangata  >  IPL Team  >  Facilitators  >  Nikki Pound Staff + Students Login |  - Logout

Nikki Pound

Title: Regional Course Coordinator
Location: Hamilton
Email: nikki.pound@waikato.ac.nz